Historia

S:t Erik Markutveckling ABs verksamhet startade i slutet av 2004 efter kommunfullmäktiges beslut att förvärva det f d Pripps-bryggeriet i Ulvsunda genom ett bolagsförvärv. Syftet med stadens förvärv var att säkra mark för framtida bostadsbyggande.

Eftersom fler förvärv av fastigheter via bolag aktualiserades vid årsskiftet 2004/2005 beslutade kommunfullmäktige att bilda S:t Erik Markutveckling som ett holdingbolag för dessa. S:t Erik Markutveckling fick en styrelse bestående av tjänstemän inom Stadsledningskontoret och koncernledningen vid Stockholms Stadshus AB.

Ulvsunda
Bryggerifastigheten ligger längs Bällstaviken i ett av stadens stora stadsutvecklingsområden,
Ulvsunda. Sedan 2008 pågår så kallat programarbete, men detta vilar sedan 2012 pga oklarhet
kring buller från Bromma Flygplats. I avvaktan på framtida stadsutveckling har fastigheten
utvecklats till en handelsplats med 40.000 kvm uthyrningsbar handelsyta.

Slussen och Hagastaden
I slutet av 2004 förvärvade S:t Erik Markutveckling AB en tomträtt vid Slussen samt våren 2005 Norra-stationsområdet. Samtliga köp skedde genom bolagsförvärv och syftet med dessa förvärv var att förbereda en om- och nybyggnad av Slussen samt bostadsexploatering i Hagastaden. S.t Erik Markutveckling AB ägde och förvaltade dessa två fastigheter fram till starten för exploatering då exploateringsnämnden övertog ägandet.

Slakthusområdet och Västberga
I syfte att underlätta kommande stadsutveckling har S.t Erik Markutveckling sedan 2009 förvärvat 14 tomträtter i Slakthusområdet samt en tomtrått i Västberga. Under 2012 påbörjades ett programarbete för Slakthusområdet, arbetet innefattade en utredning om vilka byggnader som staden ska äga långsiktigt samt en utredning om Larsboda. Tidigast årsskiftet 2016 bedöms en första detaljplan vara antagen och därefter kan genomförandet påbörjas. S:t Erik Markutveckling medverkar i program- och utredningsarbetet tillsammans med övriga berörda förvaltningar och bolag.

Hammarby Sjöstad
År 2014 förvärvades en fastighet med tre kontorsbyggnader i Hammarby Sjöstad. En av dessa byggnader kommer i sammarbete med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) byggas om till skola till hösten 2016.

Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden
Under 2015 förvärvades 4 tomträtter. Tre av tomträtterna är belägna på Årstafältet i Stockholm ochden fjärde i Norra Djurgårdsstaden.Fastigheterna ligger i anslutning till stadens stadsutvecklingsområden då både Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden är föremål för
större utveckling och ambitionerna är höga. På sikt kommer utbyggnaden av Årstafältet leda till en ny stadsdel i Stockholm.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00