Behandling av personuppgifter i S:t Eriks Markutveckling AB

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvar

Ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt är S:t Erik Markutveckling AB, Kaplansbacken 10 112 24 Stockholm, Org.nr 556064-5813

Den som har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till sina personuppgifter kan kontakta dataskyddsombudet, kontaktuppgifter se nedan.

Rättslig grund för behandlingarna

S:t Erik Markutveckling AB personuppgiftsbehandlingar görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att laglig grund ska föreligga för behandlingen. Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att staden ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal och det kan förekomma att behandlingen grundar sig på ett samtycke från den registrerade.

Ändamål med behandlingarna av personuppgifter

Behandling kan behövas också vid olika typer av avtal, till exempel anställning, upplåtelser av mark eller bostäder mm. Personuppgifterna kan även komma att användas för statistik och arkivändamål.

Ursprung och mottagare

S:t Erik Markutveckling AB säljer inte eller på annat sätt överför personuppgifter till annan än med samtycke eller att det finns juridiska krav på utlämning av uppgifter. S:t Erik Markutveckling AB överför inte personuppgifter till tredje land.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Stockholms stad.

Den registrerades rättigheter

Den som är registrerad har rätt att vända sig till dataskyddsombud för S:t Erik Markutveckling AB för att få tillgång till sina uppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av uppgifterna eller begränsning av behandlingen och för att invända mot behandlingen. Ett eventuellt samtycke kan när som helst återkallas. I den mån automatiserat beslutsfattande förekommer ska den registrerade informeras om detta och om rätten att göra invändningar. Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan inges till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Offentlighetsprincipen

S:t Erik Markutveckling AB omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till staden normalt blir allmänna handlingar. Staden är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud Jessica Hillergård E-post: Funktion.STMU.Dataskyddsombud@sterikmark.se

Integritets­skydds­myndigheten E-post: imy@imy.seSt:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00