Stadsutveckling i Söderstaden

Slakthusområdet

Under hösten 2010 och 2011 pågick ett utredningsarbete för Söderstaden inklusive Slakthusområdet under ledning av stadsbyggnads- och exploateringskontoren. I december 2011 fattades politiska beslut om den fortsatta inriktningen.  Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om att starta programarbete för en blandad stadsdel i Slakthusområdet med en bedömd bebyggelsepotential om cirka 2.500 – 3.000 lägenheter och 100.000 kvm i bevarade verksamhetslokaler. I syfte att säkerställa fortlevnaden av livsmedelsklustret i Slakthusområdet har fastighetskontoret genomfört en lokaliseringsstudie för ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda industriområde i Farsta.

Under 2012 påbörjades ett programarbete för Slakthusområdet, arbetet innefattade en utredning om vilka byggnader som staden ska äga långsiktigt samt en utredning om Larsboda. Efter programarbetet följer detaljplanearbete. Tidigast årsskiftet 2016 bedöms en första detaljplan vara antagen och därefter kan genomförandet påbörjas. S:t Erik Markutveckling medverkar i program- och utredningsarbetet tillsammans med övriga berörda förvaltningar och bolag.

Genom att S:t Erik Markutveckling äger fastigheter/tomträtter i stadens stadsutvecklingsområden underlättas en framtida utbyggnad väsentligt. Staden kan i högre grad styra över var och när en utbyggnad av bostäder, parker, gator etc sker än om fastigheterna ägdes av privata fastighetsägare. Exempelvis så kommer S:t Erik Markutvecklings förvärv i Slakthusområdet starkt underlätta kommande stadsutveckling inkl utbyggnad av nya T-banestationer under åren 2018-2025.

Uppdaterad information för utvecklingen i Söderstaden hittar du via bygg.stockholm.se/soderstadenlänk till annan webbplats.

St:Erik Markutveckling AB 105 35 Stockholm

telefon växel: 508 290 00